Warunki uczestnictwa

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA (OWU)

W IMPREZACH TURYSTYCZNACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO TURYSTYCZNE RELAX (od dnia 01.01.2021)

Prosimy o dokładne i uważne zapoznanie się z Ogólnymi warunkami uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Biuro Turystyczne Relax (zwane dalej RELAX) z siedzibą w Żegocinie 344, 32-731 Żegocina, wpisane do CDEIG, pod nr NIP 8681022827 (zwane dalej: ogólnymi warunkami). Zawarcie Umowy przez Podróżnego o udział w imprezie turystycznej będzie równoznaczne z pełną akceptacją niniejszych ogólnych warunków uczestnictwa w imprezach turystycznych. Niniejsze ogólne warunki zostały doręczone Podróżnemu w dogodnej dla niego formie przed zawarciem Umowy.

 1. POSTANOWIENIE OGÓLNE

  1. Ilekroć w niniejszych ogólnych warunkach mowa jest o usłudze turystycznej, imprezie turystycznej, umowie o udziale w imprezie turystycznej, rozpoczęciu imprezy turystycznej, powiązanych usługach turystycznych, podróżnym, przedsiębiorcy turystycznym, organizatorze turystyki, agencie turystycznym, trwałym nośniku, punkcie sprzedaży, powrocie do kraju, turystycznym rachunku powierniczym, zabezpieczeniu finansowym, nieuniknionych i nadzwyczajnych okolicznościach, niezgodności, oznacza to znaczenie nadane im przez art. 4 Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 584 – zwanej dalej Ustawą).

  2. Wszelkie imprezy zawarte w ofercie RELAX zamieszczone w katalogach, stronie internetowej, siedzibie RELAX bądź innej formie, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 k.c., a są zaproszeniem do zawarcia Umowy.

  3. RELAX zastrzega, iż wszelkie dane zawarte w ofertach mają charakter jedynie informacyjny i mogą ulec zmianie przed zawarciem Umowy po uprzednim poinformowaniu o nich Podróżnego w sposób jasny, zrozumiały i widoczny.

  4. RELAX oraz Podróżny zobowiązani są do wzajemnego przekazywania sobie wymaganych Ustawą lub Umową informacji na uzgodnionym wcześniej nośniku. Informacje lub oświadczenia przekazywane ustnie winny zostać zapisane na trwałym nośniku. Jeżeli Ustawa bądź Umowa wymaga formy określonego nośnika, nośnik taki zostanie użyty.

 2. ZAWARCIE UMOWY

  1. Potwierdzeniem zawarcia Umowy jest otrzymana przez Podróżnego Umowa zawierająca wszelkie istotne dane o wybranej imprezie turystycznej. Zawarcie Umowy przez Podróżnego równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na niniejsze ogólne warunki oraz wszelki zakres świadczeń zawartych w ofercie RELAX.

  2. Osoba dokonująca rezerwacji imprezy turystycznej musi być osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

  3. Osoba dokonująca rezerwacji imprezy, która zawarła Umowę czyni to także w imieniu wszystkich zgłoszonych w umowie uczestników imprezy turystycznej i przyjmuje na siebie odpowiedzialność dochowania przez te osoby postanowień Umowy, ogólnych warunków i innych postanowień uzgodnionych we wszelkich formach z w/w osobą. Imienna lista wszystkich uczestników imprezy turystycznej powinna być dostarczona do RELAX nie później niż na 10 dni roboczych przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

  4.

  Osoba dokonująca rezerwacji imprezy, przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę pełnej kwoty związanej

  z organizacją imprezy turystycznej za wszystkich uczestników wskazanych w Umowie.

  1. Zapłata ceny związanej z imprezą turystyczną (pełnej kwoty lub przedpłaty) na rzecz RELAX, jest dokonywana wyłącznie po dokonaniu rezerwacji przez Podróżnego.

  2. Umowy podpisywane na rzecz osoby małoletniej wymagają pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Jeżeli osoba małoletnia wyjechać ma bez opieki rodziców bądź opiekunów prawnych, zgoda o której mowa wymaga ich podpisów notarialnie poświadczonych.

  3. Za szkody wyrządzone przez małoletniego podczas organizowanej imprezy turystycznej odpowiadają rodzice bądź opiekunowie prawni małoletniego.

  4. Administratorem danych osobowych Podróżnego zawartych w Umowie jest F.H.U RELAX. Dane te podlegają ochronie przez RELAX zgodnie z RODO. W przypadku wyrażenia zgody przez Podróżnego, niektóre dane osobowe mogą być przetwarzane wykorzystywane przez RELAX w celach marketingowych, statystycznych, do przesyłania materiałów informacyjnych. W przypadku braku stosownej zgody, RELAX zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych danych tylko w sprawach koniecznych dla realizacji Umowy.

  5. Osoba dokonująca rezerwacji/Podróżny oświadcza, że został zapoznany z informacjami dotyczącymi przepisów paszportowych, wizowych, celnych oraz zdrowotnych kraju docelowego. Podróżny odpowiedzialny jest za dotrzymanie tych postanowień i obciążają go ewentualne koszty wynikające z niezastosowania się do w/w postanowień. Jest on także odpowiedzialny za przekazanie przedmiotowych informacji pozostałym zgłaszanym przez niego osobom. Podróżny zobowiązany jest do naprawy zniszczeń lub pokrycia kosztów owej naprawy.

  6. W czasie trwania imprezy Podróżny zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów i przepisów celno-wizowych, dewizowych i innych obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej, krajach tranzytowych, kraju docelowym, miejscach pobytu, zwiedzanych obiektach, autokarze oraz ponosi pełną odpowiedzialność materialną wobec Organizatora za szkody wynikłe z jego winy, lub winy osób niepełnoletnich zgłoszonych przez niego i biorących udział w imprezie

  7. Klient wykupujący tylko jedno miejsce w imprezie turystycznej, akceptuje możliwość zakwaterowania z inną osobą. Gdy istnieje taka możliwość, klient może zdecydować się na zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym za wniesieniem dodatkowej opłaty. Brak powyższej dopłaty w sytuacji, gdy Organizator nie był w stanie zapewnić zakwaterowania z drugą osobą tej samej płci, może zostać potraktowane jako rezygnacja z imprezy z przyczyn leżących po stronie klienta.

  8. Jeżeli istnieją jakiekolwiek przeciwskazania do odbycia przez Podróżnego do udziału w imprezie turystycznej, obowiązany on jest poinformować o tym RELAX.

  1. W przypadku zawierania Umowy za pośrednictwem strony www.relax-travel.pl Podróżny potwierdza, że zostały mu udzielone przed dokonaniem rezerwacji wymagane Ustawą informacje za pośrednictwem formularza SFI, a przed zawarciem Umowy, również informacje

   o imprezie turystycznej.

  2. W przypadku zawierania Umowy w siedzibie RELAX, w jednoczesnej obecności obydwu stron Umowy, udzielenie informacji za pośrednictwem formularza SFI, informacji o imprezie turystycznej oraz potwierdzenie podróżnego, o którym mowa w ustępie 11 niniejszego działu, następuje na trwałym nośniku.

  3. W przypadku zawierania Umowy przez telefon, Podróżnemu udziela się informacji zawartych w formularzu SFI oraz informacji o imprezie turystycznej, a następnie powyższe potwierdza się na trwałym nośniku. Oświadczenie Podróżnego jest skuteczne, jeżeli zostało utrwalone na trwałym nośniku po potwierdzeniu przez RELAX.

  4. Umowa lub potwierdzenie jej zawarcia zawiera udzielone Podróżnemu przed zawarciem Umowy informację o imprezie turystycznej, uzgodnienia między stronami oraz informacje o których mowa w Ustawie.

  5. Podróżnemu udostępnia się na trwałym nośniku kopię Umowy lub potwierdzenie jej zawarcia. Podróżny jest uprawniony do żądania kopii Umowy jeżeli została ona zawarta w jednoczesnej obecności stron Umowy.

 3. CENA IMPREZY TURYSTYCZNEJ, WARUNKI PŁATNOŚCI

  1. Wszystkie ceny imprez turystycznych są cenami umownymi, uwzględniającymi w szczególności obowiązujące taryfy, ceny, opłaty i kursy walut. Cena imprezy nie obejmuje ewentualnych kosztów szczepień ochronnych, uzyskania stosownych dokumentów, paszportu, wizy, dodatkowych ubezpieczeń. Powyższe koszty spoczywają na Podróżnym.

  2. Podróżny zobowiązuje się do przestrzegania terminów i wysokości wpłat za Imprezę turystyczną wg następujących zasad:

   1. przy podpisywaniu Umowy Podróżny uiszcza przedpłatę w wysokości podanej na umowie,

   2. do 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej Podróżny dopłaca pozostałą część ceny tj. do kwoty 100 % ceny imprezy turystycznej,

   3. jeżeli Podróżny zawiera Umowę na 20 dni lub krócej przed daną imprezą turystyczną, wpłaca on z chwilą zawarcia Umowy całą kwotę za daną Imprezę turystyczną.

  3. W sytuacjach wyjątkowych, RELAX zastrzega sobie możliwość określenia innych zasad regulujących warunki płatności za imprezę turystyczną, niż te określone w dziale III ust. 2 niniejszych ogólnych warunków. W takiej sytuacji warunki płatności określone zostaną każdorazowo w umowie zawieranej z Podróżnym.

  4. Jeżeli rezerwacja imprezy turystycznej nie jest dokonywana osobiście przez Podróżnego, jest on zobowiązany dostarczyć do biura RELAX bankowy dowód wpłaty w ciągu 24 godzin od momentu dokonania rezerwacji imprezy turystycznej, a to zgodnie z zasadami określonymi w dziale III ust 2 niniejszych ogólnych warunków. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku, RELAX zastrzega sobie możliwość anulowania rezerwacji. W przypadku określonym w dziale III ust 2 c ogólnych warunków, Podróżny zobowiązany jest przedstawić dowód zapłaty w dniu dokonania rezerwacji.

  5. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z Imprezy należy dokonać wraz z przedpłatą lub zapłatą pełnej ceny zależnie od terminu dokonania rezerwacji.

  6. Cena na zawartej umowie jest wiążąca i podróżny nie ma prawa żądać obniżenia kosztów wycieczki jeśli przed lub po zawarciu umowy z podróżnym cena danej wycieczki została obniżona z powodu ofert last minute, kolejnej obniżki oferty np. last minute lub innych akcji promocyjnych prowadzonych przez biuro.

 4. ZMIANY WARUNKÓW UMOWY DOKONANYCH Z INICJATYWY B.P.RELAX

  1. RELAX przed rozpoczęciem imprezy turystycznej może dokonać jednostronnie zmiany warunków Umowy w przypadkach określonych w art. 45 i art.46 Ustawy. Po zawarciu Umowy podwyższenie ceny jest możliwe wyłącznie w trybie art. 45 Ustawy, a to zwłaszcza w szczególności jeżeli podwyższenie ceny jest możliwe wyłącznie jako bezpośredni skutek zmiany ceny przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania, wysokości podatków lub opłat od usług turystycznych objętych Umową, nałożonych przez podmioty, które nie biorą udziału w realizacji imprezy turystycznej, w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych lub opłaty za wejście na pokład i zejście na ląd w portach oraz na lotniskach, kursów walut mających znaczenie dla danej imprezy turystycznej.

  2. O wszystkich zmianach Umowy, które nie są nieznaczne w rozumieniu art. 46 ust 1 pkt 2 Ustawy, RELAX zobowiązane jest niezwłocznie na trwałym nośniku powiadomić Podróżnego. Podróżny w takim wypadku ma obowiązek również na trwałym nośniku powiadomić RELAX czy zmianę powyższą przyjmuje czy odstępuje od Umowy. W przypadku wyrażenia przez Podróżnego zgody na zmianę warunków Umowy, o których mowa, nie przysługuje mu prawo żądania odszkodowania wynikającego z dokonanych zmian.

  3. RELAX może zmienić środek transportu lub rozwiązać Umowę i dokonać pełnego zwrotu Podróżnemu wszelkich dokonanych przez niego wpłat z tytułu imprezy turystycznej w terminie 14 dni od daty rozwiązania Umowy, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli liczba rezerwacji przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest mniejsza niż 25 osób.

  4. Powiadomienie o powyższym Podróżnego następuje w terminie określonym Umową, lecz nie później niż na 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni, 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2-6 dni, 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni. RELAX może rozwiązać Umowę także w wyniku nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności,

  bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia jeżeli powiadomił Podróżnego niezwłocznie o rozwiązaniu Umowy, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

 5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ PODRÓŻNEGO

  1. Podróżny może odstąpić w każdym czasie od Umowy o udział w imprezie turystycznej przed jej rozpoczęciem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Podróżny zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej, na druku przygotowanym przez RELAX (do pobrania ze strony www.relax-travel.pl), w siedzibie RELAX lub wysłać czytelny skan wypełnionego oświadczenia na adres e-mail: relax-burkowicz@o2.pl Datą złożenia oświadczenia odstąpienia od Umowy jest dzień wpływu do siedziby RELAX.

  2. W uwzględnieniu art. 47 ust 2 Ustawy, Podróżny jest zobowiązany do zapłacenia opłaty za odstąpienie od Umowy określonej przez RELAX.

  3. RELAX podaje informacyjnie, iż średnie opłaty za odstąpienie od Umowy kształtują się następująco:

   1. rezygnacja w czasie dłuższym niż 45 dni przed datą rozpoczęcia imprezy 100 zł,

   2. rezygnacja od 44 do 31 dni przed datą rozpoczęcia imprezy - 20% wartości imprezy turystycznej,

   3. rezygnacja od 30 do 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy - 30% wartości imprezy turystycznej,

   4. rezygnacja od 20 do 15 dni przed datą rozpoczęcia imprezy - 50% wartości imprezy turystycznej,

    e)

    rezygnacja

    od

    14

    do

    8

    dni

    przed

    datą

    rozpoczęcia

    imprezy

    -

    70%

    wartości

    imprezy

    turystycznej,

    f)

    rezygnacja

    od

    7

    do

    4

    dnia

    przed

    datą

    rozpoczęcia

    imprezy

    -

    80%

    wartości

    imprezy

    turystycznej,

    g)

    rezygnacja na 3 dni przed wyjazdem lub w trakcie trwania imprezy - 95% wartości imprezy turystycznej.

    h) ponadto podróżny zobowiązany jest do poniesienia wszelkich kosztów związanych z rezerwacją, które zostały opłacone przez organizatora (np. bilety lotnicze, rezerwacje imienne, wizy, itp.)

  4. Podróżny ponosi koszt opłaty za odstąpienie od Umowy również gdy nie stawił się punktualnie w miejscu rozpoczęcia imprezy lub na lotnisku o czasie podanym przez RELAX lub jeżeli rozpoczęcie przez niego imprezy turystycznej jest niemożliwe ze względu na brak wymaganych dokumentów. W przypadkach o których mowa, Podróżny zobowiązany jest poinformować RELAX, że nie uczestniczy w imprezie turystycznej (telefonicznie lub mailowo).

  5.

  Podróżny może odstąpić od Umowy przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie

  w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie,

  które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może żądać wyłącznie

  zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.

  1. RELAX w terminie 14 dni od rozwiązania Umowy dokona zwrotu Podróżnemu zapłaconej kwoty pomniejszonej o stosowną opłatę za odstąpienie od Umowy na podstawie kosztów znanych w dniu rozwiązania Umowy. W przypadku wystąpienia sytuacji zobowiązującej Podróżnego do zapłacenia opłaty za odstąpienie od Umowy, zobowiązany on jest do dokonania takiej zapłaty w terminie 14 dni od rozwiązania Umowy.

  2. Do Podróżnego, który zawarł Umowę poza lokalem przedsiębiorstwa stosuje się przepisy art. 47 ust 7 Ustawy.

  3. Podróżny zobowiązany jest dostarczyć dokumenty niezbędne do udziału w imprezie turystycznej oraz dokonać określonych w Umowie wpłat na imprezę turystyczną. Niedostarczenie niezbędnych dokumentów lub brak wpłat, pomimo skierowanego przez RELAX wezwania do uzupełnienia dokumentów lub zapłaty, traktowane będzie jak odstąpienie z udziału w imprezie turystycznej, do której stosuje się odpowiednio zapisy ust 3 niniejszego działu ogólnych warunków.

 6. PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ Z UMOWY NA INNĄ OSOBĘ

  1. Podróżny może bez zgody RELAX przenieść na osobę spełniającą warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu

  2. z tytułu Umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wnikające z tej Umowy obowiązki.

  3. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków jest skutecznego wobec RELAX jeżeli Podróżny zawiadomi go o tym na trwałym nośniku w rozsądnym terminie. Zawiadomienie złożone nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej uważa się w każdym wypadku za złożone w rozsądnym terminie.

  4. Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków będzie się wiązać dla RELAX z dodatkowymi kosztami, żądając ich zapłaty ma on obowiązek wykazać je Podróżnemu. Koszty te powinny być zasadne i rzeczywiste.

  5. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez RELAX w wyniku zmiany Podróżnego, Podróżny i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.

 7. UBEZPIECZENIE

  1. Podróżny uczestniczący w imprezach turystycznych organizowanych przez RELAX na mocy zawartej umowy generalnej ubezpieczenia pomiędzy SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 31 w Warszawie, zgodnie z postanowieniami objęty jest ubezpieczeniem w zakresie:

   1. Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) do kwoty 10 000 zł; nr umowy ubezpieczenia 209462 z dnia 11.04.2018 r. – dotyczy imprez na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

   2. Koszty Leczenia (KL) do kwoty 15 000 euro/Europa i Basen Morza Śródziemnego/, , Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) do kwoty 15 000 zł, Trwały Uszczerbek Na Zdrowiu (NWS) do kwoty 15 000 zł. Ubezpieczenie jest rozszerzone o posiadanie chorób przewlekłych i nowotworowych; nr umowy ubezpieczenia 209461 z dnia 11.04.2018 r. – dotyczy imprez zagranicznych.

  2. Niżej podpisany/na deklaruję za siebie i za innych uczestników imprezy, w imieniu których dokonuję płatności za imprezę turystyczną, że przed zawarciem umowy uczestnictwa/umowy zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej otrzymałem/am następujące OWU: Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże, zatwierdzonych uchwałą Nr 4/Z/2018 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 31.01.2018 r., stanowiących załącznik do niniejszej umowy oraz jej integralną część, wraz z dokumentem zawierającym informację o produkcie ubezpieczeniowym.

  3. Niżej podpisany/na deklaruję za siebie i za innych uczestników imprezy, w imieniu których dokonuję płatności za imprezę turystyczną, że przed zawarciem umowy uczestnictwa/ umowy zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej otrzymałem/am następujące OWU: Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zatwierdzone uchwałą nr 6/Z/2015 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo

   Ubezpieczeń S.A. z dnia 16.02.2015 roku zmienione aneksem nr 1 z dnia 15.12.2015 roku, Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ, zatwierdzonych uchwałą Nr 48/Z/2018 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 30.08.2018 roku, wraz z dokumentem zawierającym informację o produkcie ubezpieczeniowym, stanowiące załącznik do umowy.

  4. Ubezpieczony wyraża zgodę na udostępnienie SIGNAL IDUNA przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych dokumentacji medycznej oraz przez NFZ nazw i adresów świadczeniodawców (a także zwalnia lekarzy w kraju i za granicą z tajemnicy lekarskiej) w celu ustalenia prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia. Zgoda jest ważna pod warunkiem zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego.

  5. Dane ubezpieczonych będą udostępnione do SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 31 w Warszawie, w celu realizacji umowy ubezpieczenia. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania” Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. znajduje się na stronie www.signal-iduna.pl/przetwarzanie-danych-osobowych.

  6. Podróżny przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do zapoznania się z OWU BEZPIECZNE PODRÓŻE Nr 71/Z/2015 r. Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 15.12.2015 roku.

   7.

   W przypadku konieczności likwidacji szkody Podróżny wyraża zgodę na zwolnienie lekarzy prowadzących jego leczenie

   z obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej oraz zezwala na udostępnienie dokumentacji z przebiegu leczenia ubezpieczycielowi.

   1. Do ubezpieczenia zagwarantowanego przez RELAX zgodnie z ust 1 niniejszego działu istnieje możliwość dokupienia dodatkowego ubezpieczenia obejmującego ryzyko związane np. z uprawianiem sportów: zimowych, ekstremalnych, wyczynowych oraz wysokiego ryzyka.

   2. W dniu wykupienia imprezy turystycznej lub wpłaty przedpłaty Podróżny ma możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od rezygnacji z imprezy zgodnie z OWU KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ Nr 7/Z/2017 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A z dnia 14.02.2017 r.

   3. Każdorazowo przed udaniem się do lekarza za granicą, także przed udaniem się na wizytę kontrolną, należy skontaktować się z Centralą Alarmową Inter Partner Assistance Polska S.A. tel.: 0048 (0) 22 864 55 26, Fax.: 0048 (0) 22 575 95 75, SMS: +48 661 000 888.

   4. RELAX oświadcza, iż posiada wymagane Ustawą zabezpieczenie finansowe w formie gwarancji ubezpieczeniowej o numerze M 518419 wydanej przez SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie, ul. Przyokopowa 31, oraz że zgodnie z Ustawą odprowadza należne od Umów składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny; na wypadek niewypłacalności w formie gwarancji ubezpieczeniowej dotyczącej pokrycia kosztów powrotu Podróżnych do kraju, a także zwrotu wpłat wniesionych przez Podróżnych za imprezę turystyczną.

 8. BAGAŻ

  1. Biuro wprowadza limit bagażu na wszystkie wyjazdy autokarowe, limit na 1 osobę: 1 szt. Bagażu głównego (do 20kg.), 1sztk. Bagażu podręcznego W przypadku wyjazdów narciarskich dodatkowo 1 komplet sprzętu na osobę ( narty / deska, buty, kijki). Sprzęt powinien być zapakowany w pokrowce. Ponieważ maksymalna ładowność autokaru jest limitowana Prawem Transportowym , obsługa autokaru ma prawo odmówić zabrania bagażu przekraczającego opisany wyżej limit.

  2. Biuro nie bierze odpowiedzialności za utracone w czasie imprezy rzeczy oraz przedmioty wartościowe.

 9. OBOWIĄZEK UDZIELENIA PORDRÓŻNEMU POMOCY

  1. W przypadku gdyby Podróżny znalazł się w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności czyli sytuacji pozostających poza kontrolą strony powołującej się na taką sytuację, której skutków nie można było uniknąć, nawet gdyby podjęto wszelkie rozsądne działania, RELAX udziela Podróżnemu stosownej pomocy, zgodnie z zapisami art. 52 ustawy.

  2. W przypadku gdy niemożliwe jest zapewnienie powrotu Podróżnego do kraju, zgodnie z Umową z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, RELAX ponosi koszty niezbędnego zakwaterowania Podróżnego, w miarę możliwości, o kategorii równoważnej do określonej w Umowie przez okres do 3 nocy. Uprawnienie nie wyłącza stosowania przepisów korzystniejszych w tym zakresie.

  3. RELAX nie może powoływać się na nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności w  celu ograniczenia odpowiedzialności, o której mowa w ust 2 niniejszego działu, jeżeli przedsiębiorca świadczący usługi transportowe nie może powoływać się na takie okoliczności na podstawie innych przepisów.

 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ RELAX

  1. RELAX ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie usług turystycznych objętych Umową o udział w imprezie turystycznej.

  2. Jeżeli którakolwiek z usług turystycznych nie jest wykonywana przez RELAX zgodnie z Umową, mają zastosowanie przepisy art. 48 Ustawy.

  3. Podróżny ma obowiązek powiadomić PRELAX, w miarę możliwości w trakcie trwania imprezy turystycznej, z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy, o stwierdzeniu niezgodności usługi turystycznej z zawarta Umową. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywanych usług turystycznych przez RELAX z Umową, Podróżnemu przysługują uprawnienia określone w art. 50 Ustawy. Zakres odpowiedzialności RELAX określają przepisy art. 50 Ustawy.

  4. Odpowiedzialność za błędy w rezerwacji określa art. 53 Ustawy.

 11. REKLAMACJE

  1. W przypadku stwierdzenia przez Podróżnego w trakcie trwania imprezy turystycznej wadliwego wykonywania przez RELAX Umowy, zobowiązany on jest do niezwłocznego poinformowania o powyższym fakcie RELAX lub jego przedstawiciela (rezydenta, pilota) w miejscu trwania imprezy turystycznej.

  2. Podróżny ma prawo do złożenia skargi. Skarga winna zostać złożona niezwłocznie w celu zapobieżenia szkodom oraz pilnego podjęcia przez RELAX interwencji i wyjaśnienia zaistniałych okoliczności.

  3. Skarga winna być dostarczona przez Podróżnego do siedziby RELAX na trwałym nośniku i zawierać, co najmniej dane Podróżującego umożliwiającego jego identyfikację, dane umożliwiające identyfikację imprezy turystycznej w której uczestniczył Podróżny, wskazanie niezgodności i przedmiotu skargi, a także określenie żądań jakich domaga się Podróżny.

  4. RELAX rozpatruje skargi Podróżnych w terminie 30 dni od dnia ich wpłynięcia do siedziby biura.

 12. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Podróżnemu przysługuje prawo do zapoznania się z Ustawą o której mowa w niniejszych ogólnych warunkach w siedzibie RELAX oraz na stronie internetowej https://www.msit.gov.pl/pl/turystyka/prawo/7635,ustawa-o-imprezach-turystycznych-i-powiazanych-uslugach- turystycznych-oraz-akty-.html

  2. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Ustawy o której mowa w niniejszych ogólnych warunkach.

Zapoznałem / łam się z Warunkami Uczestnictwa w imprezach turystycznych B.T. „Relax”

Miejscowość……………………………………. Data……………………

…………………………………………. …………………………………………..

Klient Przedstawiciel biura