Rozporządzenie o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

przekazanych do F.H.U RELAX (Biuro Podróży RELAX)

Przekazywane poniższe informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – tzw. RODO).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 • Administrator danych: F.H.U RELAX Burkowicz Jan z siedzibą w Żegocina 344, 32-731 Żegocina

  Biuro Podróży

  WWW

  www.relax-travel.pl

  tel.

  +48 692-710-562

  e-mail

  relax-burkowicz@o2.pl

  osobisty lub pisemny

  Żegocina 344

  32-731 Żegocina

 • Dane kontaktowe:

  CEL, OKRES i PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

  czyje dane

  cel

  okres

  podstawa prawna

  uczestnicy imprez organizowanych przez Biuro

  Podróży

  realizacja zawartej umowy na świadczenie usług turystycznych (m.in. logistyka imprezy, obsługa wizowa

  i paszportowa, transport, noclegi, ubezpieczenie, wyżywienie, wstępy do zwiedzanych obiektów, inne świadczenia itp.), ew. procedury reklamacyjne

  czas realizacji obowiązków i zadań wynikających z wymogów zawartej umowy i poszczególnych przepisów prawa (m.in. przygotowania, trwania i rozliczenia imprezy, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego w szczególności z obowiązku przechowywania

  dokumentów księgowych dotyczących

  zawartej umowy)

  niezbędność przetwarzania danych do zawarcia

  i wykonywania umowy

  odbiorcy działań marketingowych

  przekazywanie informacji

  o organizowanych przez Biuro Podróży imprezach

  nieograniczony lub do momentu, gdy osoba przekazująca dane, wyrazi chęć ich usunięcia i/lub zatarcia

  niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu

  administratora (zadań statutowych

  administratora)

  FORMA PRZEKAZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne i konieczne do wykonania w/w celów i działań. Bez podania danych osobowych nie jest możliwa ich realizacja. Podanie danych do celów marketingowych nie jest obowiązkowe.

  ODBIORCY DANYCH

  W zależności od realizowanych usług, odbiorcami przetwarzanych danych osobowych będą:

 • uprawnieni i upoważnieni pracownicy administratora,

 • podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora, w szczególności:

  • dostawcy usług informatycznych,

  • podmioty realizujące odprawy paszportowe, wizowe i graniczne, usługi przewodnickie, pilockie, transportowe, hotelowe, konsumpcyjne, pocztowe lub kurierskie,

  • ubezpieczyciele,

  • placówki medyczne (m.in. w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń losowych),

  • inne podmioty niezbędne do wykonywania zawartych umów na realizację odpowiednich świadczeń,

  • organy publiczne, które mogą otrzymywać dane w przypadkach innych niż w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem polskim.

   PROFILOWANIE i ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

   W odniesieniu do przekazanych danych osobowych nie będą prowadzone procesy zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

   Natomiast na podstawie posiadanych danych osobowych możemy dokonywać profilowania, czyli oceny niektórych cech i wyborów dotyczących klientów Biura Podróży RELAX. Celem profilowania jest lepsze dobranie materiałów informacyjnych oraz ofert dotyczących naszych produktów. Dzięki profilowaniu odbiorca będzie otrzymywał informacje lepiej dopasowane do jego preferencji. W każdej chwili można wyrazić sprzeciw na profilowanie.

   PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM PRZEKAZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

   Każda osoba, która przekazała administratorowi swoje dane osoby w dowolnej formie i momencie ma następujące prawa, których realizacja odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – w oparciu o definicje i mechanizmy opisane w tym rozporządzeniu:

 • dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, usunięcia, zatarcia;

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie

  uzasadnionego interesu administratora);

 • do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed jej wycofaniem);

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia. W Polsce Organem nadzorczym od 25 maja 2018 r. jest Urząd Ochrony Danych Osobowych;

W celu skorzystania z powyższych praw, należy kontaktować się bezpośrednio z administratorem: relax-burkowicz@o2.pl

INFORMACJA KOŃCOWE

Zasady opisane w tym dokumencie mają zastosowanie od 25 maja 2018 r. – tj. od dnia rozpoczęcia stosowania RODO.

Przy tworzeniu powyższych informacji kierowano się założeniem, by były one w możliwie największym stopniu konkretne i precyzyjne (w tym zgodne ze ścisłymi pojęciami i definicjami ustanowionymi przez RODO), a zarazem: proste, jasne i zrozumiałe. W celu stałego zapewnienia powyższych założeń oraz biorąc pod uwagę nieustannie zmieniające się przepisy prawa, administrator zastrzega sobie prawo do bieżącego poprawiania i udoskonalania formy i treści tych informacji. Mając świadomość ich obszerności, w razie jakichkolwiek uwag, pytań czy wątpliwości (w szczególności związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych w konkretnych celach i sytuacjach) prosimy o kontakt Biurem: relax-burkowicz@o2.pl

Pełny tekst ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajduje się na stronie: https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276